Poslovna Informatička Solucija
Sajlovo tridesetosma br. 10
NOVI SAD
Aplikacije
title

Knjigovodstveno informacioni sistem


WEB knjigovodstveno informacioni sistem sadrži sve module za brzo i kvalitetno poslovanje svake firme. U tu svhu na raspolaganju su sledeći moduli.
 • ADMINISTRACIJA SISTEMA - Podešavanje podataka o firmama, parametri sistema, korisnici na sistemu, ovlašćenja, poslovni objekti vezani za firmu, magacini, blagajne itd...
 • NOMENKLATURE - Matične nomenklature mesta, kurseva, komitenata, grupa, artikala, banaka, dokumenate i još mnogo toga...
 • FINANSIJSKO - Finansijsko knjigovodsvto kao glavno knjigovodstvo u koje se smeštaju sva knjiženja iz pomoćnih knjigovodstava, bilanse, zaključni list, kartice i kumulativi komitanata i konta itd...
 • BANKE I BLAGAJNE - Unos blagajničkih dnevnika, izvoda, auomatsko uvlačenje izvoda iz e-banking sistema,,.
 • KUPCI - Izlazni računi za usluga, vlastita osnovna sredstva, knjižna odobrenja, kartice, kumulativi kupaca, ostali izveštaji i analize.
 • DOBAVLJAČI - Ulazni računi za usluge, troškove, knjižna odobrenja, kupovina osnovnih sredstava, kartice i kumulativ dobavljača, ostali izveštaji i analize. 
 • MAGACINSKO/VELEPRODAJA - Magacinsko ili veleprodaja se vode isključivo po prosečnim navavnim cenama, izdavanje računa zarobu i usluge, ulaz robe, proizvodnja, radni nalozi, kartice artikala, lageri po grupama itd...  (Operativno do 01.01.2019)
 • MALOPRODAJA - Maloprodaja ima u sebi modul za kasiranje odnosno izdavanje fiskalnih bonova, ulazne kalkulacije, nivelacije, KEP knjiga, kartice i nalozi itd....  (Operativno do 01.01.2019)
 • OSNOVNA SREDSTVA - Vođenje matične evidencije osnovnih sredstava, nabavka osnovnih sredstava, obračun amortizacije po periodima, kartice os, otpisi itd...
 • KORESPODENCIJA - Predračuni usluga i robe, PDV prijive, PO PDV obrazac, analitičke PDV evidenicje i sve ostalo što ne pripada isključivo jednom modulu nego celog knjigovodstvenog sistema ...
 • DOKUMENT MENADŽMENT SISTEM - Elektronski delovodnik u koji se mogu upisivati ulazni ili izlazni dokumenti, automatsko upisivanje dokumenata iz pomoćnih evidencija, linkovi do skeniranih dokumenata na internetu, pretraga po ključnim rečima, itd...
 • KADROVSKA EVIDENCIJA - Kompletna personalna i kadrovska evidencija radnika, sa istorijom zaposlenja, članovima porodice itd.  (Operativno do 01.01.2019)
 • OBRAČUN ZARADA - Kompletan sistem za obračun zarada, bolovanja, trudničkog, zakonski obrasci.  (Operativno do 01.01.2019)

Elektronsko
uputstvo


Kratka video
prezentacija


Od 01.01.2019 tri meseca besplatan period korišćenja.
1. Pošaljite zahtev.
2. Radite 3 meseca.
3. Prekinite ako želite.
Nema pitanja i obaveza
ako vam cena i usluga ne odovara.
Predškolske ustanove Srbije


U skladu sa zakonskim odredbama o vođenju evidencija, fakturisanju izradi statistike i ostalo u predškolskim ustanavama Srbije, u ponudi imamo aplikaciju koja zadovaljava sve apekte poslovanja i višestruko ubrzava ceo proces poslovanja.
 • Matična evidencija dece - podaci koji su potrebni za evdentiranje dece i roditelja, za automatsko fakturisanje i izradu statističkih podataka.
 • Nemenklature - U nomenklaturama sedefinišu Tekući računi, Bračni statusi, jezici, statusi pripadnosti, naselja i ostalo...
 • Početna stanja - U početna stanja se evidentiraju svi roditelji koji duguju za smeštaj i boravak dece ili su u preplati odnosno avansu.
 • Zaduženja - Evidencija zaduženja nam služi za grupno dodeljivanje zaduženja koja vrede za svu decu, kao što su broj radnih dana, broj dana odsutnosti, za koji period se vrše zaduženja itd. Nakon unešenih zaduženja jednim klikom se formiraju fakture za decu u svakom objektu.
 • Izdavanje računa - Pošto su računi automatski kreirani iz zaduženja u računima možemo po objektu da vidimo sve izrađene fakture, da ih konvertujemo u PDF i da ih štampamo ili šaljemo e-mailom roditeljima.
 • Popusti - Popusti se definišu na osnovu odsutnosti dece, kako bi se prilikom izrade fakture popust uzimao u obzir kao odbitna stavka od osnovne cene.
 • Uplate po računaima - Pošto su roditelji u obavezi da uplate vrše isključivo na tekući račun ustanove, program omogućava knjiženje navedenih uplata iz izvoda.
 • Kumulativ i kartice dece - Zbog sravnjenja, spornih računa ili uplata potrebni su podaci o svim zaduženjima i uplatama, kako bi se prikazali na izveštajima.
 • Statistički podaci - Statistički podaci na kraju godine koji se dostavljaju nadležnom ministarstvu na posebnim obrascima.


Elektronsko
uputstvo


Kratka video
prezentacija